Kwaliteit

 

Gastouder bureau De Hout streeft in alle gevallen naar de hoogtse kwaliteit van opvang. Zowel ik als houdster als de bij mij aangesloten gastouders maar ook de GGD zorgen er samen voor dat de opvang aan strikte kwaliteisteisen voldoet. Alle partijen willen er voor zorgen dat je kind een veilig tweede thuis heeft. Om deze kwaliteit te waarborgen bestaan er wettelijke regels maar wij bij De Hout vinden het vooral van belang dat de opvang uit het hart komt en niet alleen een zakelijke overeenkomst zou moeten zijn. Het gaat hier om jouw kind!  

 
 
Gastouder
 
Een gastouder is een vriendelijke ouder met geduld en aandacht voor het kind, zodat je kind zich in een rustige en veilige omgeving kan ontwikkelen tot een zelfstandig persoon met respect voor zichzelf en voor anderen. De gastouder biedt jouw kind een plek waar het zich “thuis” voelt.
 
Een gastouder is een vrouw, ( of man) die tegen een vergoeding kinderen van een andere ouder opvangt wanneer deze ouder werkt en/of studeert. Een gastouder vangt haar gastkinderen in haar eigen huiselijke sfeer op en laat als het ware de gastkinderen meedraaien in haar gezin. Wanneer het gastkind bij de gastouder is, is de gastouder verantwoordelijk voor de opvoeding en het welzijn van het kind. De eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij de ouders zelf. Op de tijden dat het gastkind bij de gastouder aanwezig is, draagt de gastouder zorg voor de verzorging van het gastkind. De gastouder zorgt ervoor dat het gastkind gezond te eten krijgt, schoon is en individuele aandacht krijgt. Daarnaast heb ik ook gastouders in mijn bestand die in de woning van de ouders gastkinderen opvangen. 
 
 
Gastouders die aangesloten zijn bij gastouderbureau De Hout voldoen in ieder geval aan de onderstaande eisen:
 
 • Gastouders hebben een vriendelijk karakter en hebben geduld in de omgang en opvoeding met kinderen;
 • Gastouders hebben een minimaal het MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn diploma.
 • Gastouders en huisgenoten van 18 jaar of ouder, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gegeven aan gastouderbureau De Hout.
 • Gastouders spreken tijdens de opvang Nederlands
 • Gastouders zijn fysiek en mentaal in staat om kinderen op te vangen;
 • De minimumleeftijd van gastouders is 20 jaar;
 • Gastouders hebben geen bezwaar tegen een jaarlijkse risico inventarisatie gezondheid en veiligheid van de omgeving;
 • Gastouders roken niet in het bijzijn van kinderen. Tevens wordt er in de omgeving waar de kinderen in worden opgevangen niet gerookt.;
 • Gastouders moeten zich kunnen vinden in de pedagogische principes van gastouderbureau De Hout;
 • Gastouders moeten in staat zijn om met de vraagouder te kunnen samenwerken en hun opvattingen te respecteren indien deze niet het welzijn, de gezondheid en de ontwikkeling van het kind schenden;
 • Gastouders laten de kinderen niet over aan anderen, ook niet aan huisgenoten;
 • Bij aanwezigheid van 3 of meer kinderen is er een achterwacht die in het geval van calamiteiten snel aanwezig kan zijn
 • Gastouder dienen een cursus EHBO en reanimatie bij kinderen conform de richtlijnen van het Oranje Kruis en de Nederlandse Reanimatie-raad (NRR) te hebben gevolgd, of anders bereid zijn een deze cursus te volgen. Jaarlijks dient deze cursus te worden herhaald.
 
 
Kwaliteitseisen voor de woonomgeving en risico-inventarisatie
 
Aan de woonomgeving van de gastouder, waar zij haar gastkinderen opvangt stel ik hoge eisen. Indien de opvang door de gastouder plaatsvindt in de woning van de ouder(s), gelden vanzelfsprekend dezelfde eisen als voor de woning van de ouder(s). Ieder jaar wordt een risico-inventarisatie veiligheid en een risico-inventarisatie gezondheid gemaakt. Aan de hand van vaste regels wordt de omgeving van het gastkind gescreend op veiligheid en hygiëne. Deze regels zijn omschreven in protocollen. 
Jaarlijks bezoekt ook de GGD de woning van de gastouder om de risico-inventarisatie te beoordelen. 
 
Tijdens het intakegesprek met de gastouder bekijk ik onder andere de volgende wettelijke aspecten van de woonomgeving:
 
 • Indien er kinderen tot 1,5 jaar worden opgevangen is er een aparte slaapruimte voor deze kinderen. De grootte van de slaapruimte is afgestemd op het aantal kinderen in die leeftijdscategorie. Ieder kind heeft een eigen bed. 
 • Er zijn binnen en buiten voldoende speelmogelijkheden, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Het speelgoed is afgestemd op de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen.
 • De speelruimte binnen is in ieder geval 3 m2 per kind (in woonkamer en aangrenzende ruimtes). 
 • De woning is altijd volledig rookvrij.
 • Er zijn voldoende goed functionerende rookmelders, beschreven in protocol brandveiligheid.
 
 
Protocollen
 
Als gastouderbureau heb ik verschillende protocollen ontwikkeld om de kwaliteit van de opvang van de gastkinderen te waarborgen:
 
 • protocol brandveiligheid
 • protocol omgaan met ziekte en medicijnverstrekking
 • protocol veilig slapen
 • protocol veiligheid en ongevallen 
 
Daarnaast heeft de gastouder de verplichte Meldcode kindermishandeling en het protocol kinderopvang & Covid-19 in bezit.
 
 
Oudercommissie
 
Gastouderbureau De Hout maakt gebruik van alternatieve ouderraadpleging.
 
 
Klachtenregeling
 
Iedere ouder en gastouder heeft het recht een klacht in te dienen als de dienstverlening van het Gastouderbureau De Hout niet in orde is. Dat is bij wet geregeld: de wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Het gastouderbureau is per 01-01-2016 aangesloten bij De Geschillencommissie (voorheen bij de sKK (stichting Klachtencommissie Kinderopvang). 
Via de volgende link kun je de klachtenprocedure zoals deze bij De Hout wordt gehanteerd downloaden.
 
 
Jaarlijks ontvangt het gastouderbureau via de Geschillencommissie een brief met daarin aangegeven of er eventueel klachten in dat betreffende jaar zijn ingediend.
 

In de 14 jaar dat het bureau bestaat heb ik nog geen enkele officiële klacht ontvangen. Mocht het in de toekomst toch eens voorkomen neem dan eerst contact met mij op, samen komen we er vast wel uit.

 

Jaarverslag klachtrecht 2023

 

GGD

 

Gastouderbureau De Hout is opgenomen in het kinderopvangregister van de gemeente Lisse. De GGD inspecteert jaarlijks het beleid van gastouderbureau De Hout. Hiervan wordt een inspectierapport opgesteld. In de 13 jaar dat ik als bureau besta heb ik alle keren een foutloos rapport ontvangen.

 

Hieronder kun je het inspectierapport van de GGD downloaden:

 

Inspectierapport GGD 2023